Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Syntaksis ry. ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Oulun yliopiston biologian opiskelijoiden etujärjestönä opiskeluun liittyvissä asioissa, edistää ympäristönsuojelua ja luoda yhteishenkeä jäsentensä keskuuteen. Yhdistys ylläpitää yhteyksiä muihin saman alan opiskelijoihin ja järjestöihin, sekä Oulun yliopiston muihin ainejärjestöihin ja ylioppilaskuntaan. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokous- ja kurssitilaisuuksia, opinto- ja ammatinohjausta, opintomatkoja jäsenilleen, retkeilyä, urheilutoimintaa ja illanviettoja. Yhdistys osallistuu myös Oulun yliopiston biologian laitoksen opetuksen kehittämiseen ja julkaisee jäsenlehteä. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia, sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. Yhdistys voi hankkia, omistaa ja vuokrata kiinteistöjä sekä laitteita tarkoituksensa toteuttamista varten. 

3§ Yhdistyksen tunnus

Yhdistyksen tunnuksena on yhdistyksen virallinen merkki, joka valitaan jäsenäänestyksellä. Merkin uusimisesta päättää yhdistyksen hallitus. 

4§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hyväksytään jäsenmaksunsa suorittaneet Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan biologian koulutusohjelman opiskelijat. Varsinaiset jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Hallitus voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi myös muita Oulun yliopistossa opiskelevia, jotka ovat myös velvollisia suorittamaan jäsenmaksun.  

Varsinaisilla jäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin. Varsinaisilla jäsenillä on ääni- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.  

Varsinainen jäsenyys kestää jäsenen valmistumisvuoden loppuun asti tai seitsemän (7) vuotta. Lisäaikaa varsinaiseen jäsenyyteen voi hakea ottamalla yhteyttä yhdistyksen hallitukseen. Jäsen erotetaan hallituksen toimesta, kun liittymisestä on kulunut seitsemän (7) vuotta mikäli lisäaikaa jäsenyydelle ei ole haettu. 

Alumnijäseneksi voi liittyä hallituksen hyväksymä ja Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan biologian koulutusohjelmassa kandidaatin– tai maisterintutkinnon suorittanut ja opintonsa päättänyt entinen yhdistyksen jäsen, joka haluaa pitää yhteyttä yhdistykseen. Alumnijäsenillä on kutsuttuna oikeus ottaa osaa yhdistyksen järjestämään toimintaan. Alumnijäsenyyden hakeminen tulkitaan jäsenen valmistumiseksi ja varsinaisen jäsenyyden päättymiseksi. Jos yhdistyksen hallitus määrää alumnijäsenmaksun, on alumnijäsenyyttä hakevan maksettava se. 

Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi kutsua henkilön, joka on huomattavasti edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista tai jolle yhdistys muuten tahtoo osoittaa kunnioitustaan. Kunniajäsenillä on kutsuttuna oikeus ottaa osaa yhdistyksen järjestämään toimintaan. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.  

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

5§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ero astuu voimaan heti ilmoituksen jättämisen jälkeen. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

6§ Jäsenmaksu

Varsinaisilta ja seniorijäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. 

7§ Esimies

Esimiehekseen yhdistys kutsuu syyskokouksen valitseman, tehtävään suostuvan Oulun yliopiston biologian laitoksen henkilökuntaan kuuluvan henkilön. Esimiehen tehtävänä on toimia neuvonantajana opintoasioissa sekä yhdyssiteenä opettajakunnan ja yhdistyksen välillä. 

8§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä vähintään kaksi (2) ja enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä. Hallitus määrää itse sisäisen työjakonsa tammikuun aikana pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa. 

Hallituksen tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoitusperien ja päämäärien saavuttamiseksi. Tässätarkoituksessahallitus

 1. edustaa yhdistystä ja tekee sen puolesta sitoumuksia
 2. kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle ja valmistelee niissä käsiteltävät asiat
 3. valvoo yhdistyksen kokousten tekemien päätösten noudattamista
 4. hoitaayhdistyksentalouden
 5. on oikeutettu perustamaa avukseen alaisuudessaan toimivia apuelimiä suorittamaan määrättyjä tehtäviä ja nimeämään yhdistykselle toimihenkilöitä
 6. laatiiyhdistyksentoiminta- jatilikertomukset
 7. laatii ehdotuksen yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallituksen kokouksen kokouskutsu ja esityslista tulee esittää yhdistyksen ilmoitustaululla vähintään yhtä (1) vuorokautta ennen kokousta. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Jos hallituksen jäsen eroaa toimikautensa aikana, tai on jatkuvasti estynyt osallistumasta hallituksen toimintaan, yhdistyksen kokous valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallitus voi halutessaan myöntää nimenkirjoitusoikeuden myös yhdistyksen jäsenille yksin. 

Kuitenkin taloudenhoitajan allekirjoitus yhdistyksen laskuissa tai yhdistykselle suoritetuissa maksuissa sitoo kiltaa. 

10§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. 

11§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-maaliskuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Tarvittaessa kokous voidaan pitää etäyhteyden välityksellä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksikymmentä (20) yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. 

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

12§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista yhdistyksen ilmoitustaululle vähintään viisi (5) vuorokautta ennen kokousta. 

13§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. kokouksenavaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaankokouksenlaillisuusjapäätösvaltaisuus
 4. hyväksytäänkokouksentyöjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. Kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaankokouksenlaillisuusjapäätösvaltaisuus
 4. hyväksytäänkokouksentyöjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä muut jäsenet
 7. valitaanyhdistyksenesimies
 8. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

14§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa ja hyväksyttävä molemmissa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen jälkimmäisen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.